• Skatteunndragelse. En studie av kommunebeskatning i Tanzania 

      Hansen, Cecilie Fosse (CMI Working paper, Working paper, 1998)
      I dette notatet gis en oversikt over økonomisk teori om skatteunndragelse. Relevansen av ulike teoretiske tilnærminger i en u-landskontekst, drøftes. Deretter analyseres hvilke variabler som kan bidra til å forklare den ...